arboristika, arboristické vybavení arboristika, arboristické vybavení
0 ks produktů za 0  Kč
k pokladně

Obchodní podmínky

Obchodní společnost:     ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s.r.o.     
Zastoupená:                    Ing. Jiří Borský - jednatel
Se sídlem:                       Přehýšov 57, 330 23 Nýřany
Identifikace:                     IČ: 26375141, DIČ: CZ 26375141
Zapsané v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka číslo 16214
Telefon:                           +420 377 893 760
GSM:                              +420 603 810 050
E-mail:                            info@arborobchod.cz
 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.arborobchod.cz a www.czbaleno.cz
 
Smlouva o dodání zboží - ke stažení:
 
 
1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané obchodní společností ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s.r.o. (dále jen „prodávající“) mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetových adresách www.arborobchod.cz a www.czbaleno.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.arborobchod.cz a www.czbaleno.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.             
 
2.     UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
 3.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a poplatku PHE. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
 4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Pokud není požadované zboží na skladě, popřípadě není k dispozici v objednaném množství, kontaktuje telefonicky nebo elektronickou poštou pověřený zástupce prodávajícího kupujícího, se kterým dohodne další postup. Zpravidla nabídne dodání alternativního plnění nebo delší dodací termín chybějícího zboží. V případě, že nedojde k dohodě o dodání alternativního plnění nebo delším termínu pro dodání chybějícího zboží, platí, že zboží nebylo objednáno a prodávající není povinen původně požadované zboží dodat. Pokud se zboží stane nedostupným po uzavření kupní smlouvy nebo pokud po tomto datu dojde k výrazné změně ceny zboží (min. o 10 %) je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Doručením objednávky kupujícího prodávajícímu podle čl. 3.4 dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. - Občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází doručením přijetí objednávky s potvrzeným rozsahem plnění (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Informační e-mail rekapitulující objednávku není potvrzení o závazném přijetí objednávky.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 9. Kupující bere dále na vědomí, že zadá-li své daňové identifikační číslo (DIČ) do objednávkového formuláře, bude platnost tohoto DIČ ověřena vůči přidělení pro účely DPH. V případě neplatného nebo špatně zadaného DIČ, nebude toto DIČ na následně vystaveném daňovém dokladu uvedeno. V případě zadání platného DIČ, bude smlouva považována za uzavřenou s podnikatelem.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
 4.     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH.
 2. Akční nabídky a ceny jsou platné po celou dobu jejich zobrazení na stránkách www.arborobchod.cz a www.czbaleno.cz
 3. Cenu zboží a příkladné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti ve výdejním skladu prodávajícího na adrese: Přehýšov 57, 330 23 Nýřany;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v dodávce (typicky v sídle firmy nebo bydlišti);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000123261/2010, vedený u společnosti Fio Banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu GoPay
 4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 5. V případě platby na dobírku, v hotovosti ve výdejním skladu prodávajícího či v případě platby platební kartou ve výdejním skladu prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 9. U plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. U zálohových plateb vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 10. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je kupující při odběru zboží na fakturu povinen uhradit cenu dodaného zboží do 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované ceny za každý den prodlení.
 11. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží.
 12. V případě evidovaného dluhu nejsou objednávky vyřizovány do doby uhrazení dluhu. Pokud dluh nebude uhrazen do 14-ti dnů od přijetí nové objednávky, bude nová objednávka stornována. Jestliže se bude neplacení opakovat, zboží bude po uhrazení všech dlužných částek zasíláno pouze na dobírku nebo na platbu předem.
 13. Je-li zahájeno upomínkové řízení, uhradí dlužník poplatek ve výši 100 Kč ze jednu upomínku.
 14. V případě, že se zásilka/balíček vrátí zpět odesílateli, bude účtováno při další objednávce dvojí poštovné.
 
5.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. - Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a videonahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Rovněž vyobrazení některých produktů se může od skutečnosti mírně lišit – např. odstínem barvy, detailem technického provedení, apod. – a není důvodem k odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat písemně na adresu sídla firmy prodávajícího, adresu výdejního skladu prodávajícího, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího - info@arborobchod.cz. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 4. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vč. nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazující podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 9. V případě, že tento dárek nebude vrácen zpět se zbožím, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 
 
6.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů dopravy v jejich skutečné výši a je současně oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je nutné sepsat s dopravcem reklamační protokol, jinak případná reklamace nebude přepravní společností uznána. V tomto případě nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7.     ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované a prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované.
 2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvu sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí.
 4. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. V této lhůtě je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady:

   • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějíc části
   • bezplatné odstranění vady opravou
   • přiměřenou slevou z kupní ceny
   • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
5.  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro  odlišné závady) nebo má zboží větší počet        vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

8.     VYŘÍZENÍ REKLAMACE
 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění závady. V reklamaci je povinen uvést popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace vč. svých kontaktních údajů.
 2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (záručním listem či dokladem o koupi).
 3. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.
 4. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
 5. Reklamaci kupujícího prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě.
 6. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.

 

9.     MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ V RÁMCI ČOI (tzv. ADR)
 1. V případě, že se nepodaří vyřešit případný spor prodávajícího a kupujícího dohodou mezi oběma stranami, je možnost, kromě podání žaloby k příslušnému soudu, využít také proces pro mimosoudní řečení sporů v rámci ČOI (tzv. ADR).
 2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 3. Věcně příslušný inspektorát:  Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský,  Houškova 661/33, 326 00 Plzeň, http:// www.coi.cz, Tel.: +420 377 323 596, E-mail: pm_coi@.cz, IS DS: ytqdz5f
 4. Bližší informace na internetové stránce: www.adr.coi.cz
 5. Elektronický formulář ke stažení: https://adr.coi.cz/cs/form

 

10.     DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohli mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 

11.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.
 6. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.
 7. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li  prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

12.     ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cokies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k tzv. cokies na  počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13.     DORUČOVÁNÍ
 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

14.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnost příslušný Živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíc přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2013 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.